Algemene Voorwaarden Saxdag 2017

Algemene Voorwaarden Saxofoondag 2017 – muziekindevakantie.nl

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als pdf


Privacy

 • Adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van reisgegevens.
 • Muziekindevakantie.nl gebruikt je adresgegevens om je op de hoogte te houden van haar activiteiten. Gemiddeld gaat het om 4 e-mails per jaar. Je kunt je hiervoor eenvoudig afmelden.
 • Gegevens over je speelniveau worden doorgegeven aan de docenten.

Aanmelding

 • Aanmelding kan telefonisch of via het formulier op onze website.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar op het moment dat je inschrijft moet je toestemming hebben van jouw wettelijk vertegenwoordiger (dat zijn meestal je ouders of voogd).
 • Het is de bedoeling dat je bij aanmelding alle informatie verstrekt die van belang kan zijn voor de cursus. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking bij de aanmelding is Muziekindevakantie.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Er kan een specifieke wens zijn die essentieel is. Dat betekent dat alleen wordt gereserveerd als er aan die wens wordt voldaan; we spreken dan van een essentie. Die essentie is alleen bindend voor Muziekindevakantie.nl als deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Muziekindevakantie.nl.
 • Na aanmelding ontvang je nog extra informatie over de cursus, zoals je postadres tijdens deelname, het telefoonnummer op de locatie, enz.

Deelname

 • Onze cursussen staan voor iedereen open. Wanneer je alleen komt, is de minimumleeftijd 17 jaar. Na overleg kan hierop echter een uitzondering worden gemaakt.
 • Als je meedoet aan één van de cursusonderdelen ben je cursist en betaal je het volledige cursusgeld.

Betalen en annuleren

 • Je doet een betaling van het volledige bedrag. Hiervoor krijg je een rekening. Deze rekening moet binnen 14 dagen na ontvangst voldaan zijn.
 • Indien de betaling te laat is, is Muziekindevakantie.nl gerechtigd een extra bedrag van € 25,- in rekening te brengen.
 • Als een rekening niet wordt voldaan zijn alle kosten voor de inning van deze rekening, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, voor rekening van de contractant.
 • Annuleringen kunnen uitsluitend gedaan worden via het annuleringsformulier.
 • De annulering is pas definief na een bevestiging van de annulering door www.muziekindevakantie.nl
 • Bij annulering, om welke reden dan ook, brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering na 1 september brengen wij het volledige bedrag in rekening.
 • Bij annulering voor 1 augustus brengen wij € 50,- in rekening.
 • Betalen kan alleen via het opgegeven banknummer.

Opzegging door Muziekindevakantie.nl

 • Muziekindevakantie.nl behoudt zich het recht voor om de cursus niet door te laten gaan en de overeenkomst met de cursist zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval zullen de deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Je krijgt dan het volledige, reeds betaalde, bedrag terug.
 • In het geval van opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst door Muziekindevakantie.nl, zal Muziekindevakantie.nl niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om een cursus op een andere dan de vermelde locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor.
 • In geval van verhindering van een docent – door ziekte of een andere oorzaak – wordt gezorgd voor een passende vervanger.
 • Van eventuele wijzigingen in het programma stellen we je (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard direct op de hoogte.

Onderbreking van de cursus

 • Als om gewichtige redenen een cursus onderbroken moet worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Muziekindevakantie.nl.
 • Als een van de docenten ziek wordt of anderszins verhinderd is om de cursus te geven terwijl de cursus bezig is, dan:
  • Proberen wij in eerste instantie of één van de andere docenten de cursus kan overnemen;
  • In tweede instantie proberen wij een andere docent te vinden;
  • Als dat niet lukt, proberen we een vervangende cursus aan te bieden;
  • Als dat niet lukt, krijgt iedereen die het betreft naar rato geld terug voor dat deel van de cursus, minus de verblijfskosten.
 • Als je als cursist meedoet aan één cursusonderdeel krijg je dus meer geld terug dan wanneer je aan meerdere cursusonderdelen meedoet.

Foto en film

 • Alle foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers etc.) gebruikt worden.
 • Al het overige foto- en filmmateriaal mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Tijden

 • Zaterdag 7 oktober ben je welkom vanaf 9.30 uur

Eten en drinken

 • Er is een lunch bestaand uit 2 broodje en 1 kom soep.
 • De hele dag is er thee en koffie beschikbaar.
 • andere dranken zijn wel te bestellen op eigen kosten
 • Desgewenst kun je ‘ s avonds ter plaatse mee-eten, je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Drank is dan niet inbegrepen en reken je zelf ter plaatse af.
 • Met diëten houden wij graag en zoveel mogelijk rekening. Geef speciale diëten aan op het inschrijfformulier.
 • Onder de 18 jaar is alcohol verboden. Het overtreden kan leiden tot verwijdering uit de cursus.

Overig

 • Spullen, instrumenten en apparatuur neem je mee op eigen risico.
 • Kennelijke fouten of vergissingen binden Muziekindevakantie.nl niet.